Zdravotnický materiál
Dezinfekce
Diabetologie
Zdravotnické potřeby
Eco Bio
Drogerie a kancelář
Akupunktura
Rodina
Hygienický program
Více
Kategorie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro uzavírání kupních smluv distančním způsobem prostřednictvím internetového rozhraní na stránkách www.argomed.cz

 

PRODÁVAJÍCÍ:

ArgoMed a.s.

IČO: 27643689

Juarézova 1071/17, Praha 6, 160 00

B 11446 vedená u Městského soudu v Praze

                                                                                                                                                              

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.1      Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právní poměry mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé, vzniklé v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na webové adrese www.argomed.cz.

 

1.2      Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je subjekt, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnosti živnostenským nebo obdobným způsobem, a to se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je rovněž považován každý, kdo uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, jakož i osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

1.3      Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a to vždy ve znění účinném k okamžiku uzavření smlouvy. Kupní smlouva i obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 

1.4      Obsah obchodních podmínek může být prodávajícím jednostranně měněn či doplňován. Práva a povinnosti kupujícího vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek nejsou tímto ustanovením dotčena

 

1.5      Smluvní strany si mohou v kupní smlouvě sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek. V takovém případě mají odchylná ustanovení sjednaná v kupní smlouvě přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

 

2. REGISTRACE A UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

 

2.1      Na základě registrace uživatele provedené na webových stránkách může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Prostřednictvím tohoto uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží, úpravu osobních údajů a další činnosti, které jsou v rámci technických vlastností internetového obchodu umožněny. Webové rozhraní internetového obchodu však umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží též přímo, bez nutnosti registrace.

 

2.2      Při registraci ve webovém rozhraní, jakož i při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje týkající se jeho osoby, a tyto údaje je rovněž povinen aktualizovat tak, aby odpovídaly jejich případným faktickým změnám. Údaje uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány bez dalšího za správné, a ten tak nenese žádnou odpovědnost za jakékoli komplikace způsobené chybně či neúplně uvedenými údaji ze strany kupujícího.

 

2.3      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen ve vlastním zájmu zachovávat mlčenlivost o údajích nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.4      Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než 180 dnů, jakož i v případě, kdy ze strany kupujícího dojde k porušení povinností založených kupní smlouvou, jejíž jsou tyto obchodní podmínky nedílnou součástí.

 

2.5      Kupující bere na vědomí, že webové rozhraní prodávajícího (včetně uživatelského rozhraní) nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, popřípadě výpadky připojení a jiné okolnosti nezávislé na vůli prodávajícího.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1      Předmětem kupní smlouvy je na straně jedné závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě dle závazného výběru kupujícího, a to za podmínek v kupní smlouvě stanovených, a na straně druhé závazek kupujícího předmět koupě převzít ve sjednaném termínu a řádně zaplatit kupní cenu.

 

  • K přechodu vlastnického práva k předmětu koupě dochází okamžikem převzetí věci.
  • Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího jejím převzetím. Nepřevezme-li kupující věc včas, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího okamžikem, kdy mu prodávající umožní s věcí nakládat. Škoda na věci, která vznikla pro přechodu nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit sjednanou kupní cenu, ledaže škodu způsobil prodávající porušením své povinnosti.

 

3.2      Veškerá prezentace zboží a produktů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.3      Informace o zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu zahrnují údaje týkající se vlastností jednotlivých produktů, jejich prodejních cen a nákladů na navrácení zboží, nelze-li jej vzhledem k jeho podstatě navrátit obvyklou poštovní cestou. Nelze-li tyto náklady na navrácení zboží vzhledem k charakteru objednávky předem přesně vyčíslit, bude o jejich konkrétní výši kupující informován prodávajícím telefonicky, případně prostřednictvím elektronické pošty. Uvedené ceny zboží zahrnují daň z přidané hodnoty, jakož i veškeré související poplatky. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po niž jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není dotčena možnost smluvních stran uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.4      Informace týkající se nákladů spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu jsou platné pouze za předpokladu, že k doručování zboží dochází výhradně na území České republiky.

 

3.5      Pro učinění závazné objednávky zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména následující informace:

 

  • Informace o objednávaném zboží (výběr objednávaného zboží provádí kupující jeho přidáním do elektronického nákupního košíku ve webovém rozhraní obchodu)
  • Informace o způsobu úhrady kupní ceny objednávaného zboží, požadovaném způsobu jeho doručení a nákladech spojených s doručením předmětného zboží

 

3.6      Před zasláním objednávky prodávajícímu může kupující kontrolovat a měnit údaje související s objednávkou, jakož i zjišťovat a opravovat případné chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Odeslání objednávky provádí kupující kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje v objednávce uvedené jsou prodávajícím považovány za úplné a správné a prodávající nenese odpovědnost za případné chyby v objednávce způsobené kupujícím či vzniklé při přenosu dat. Neprodleně po obdržení objednávky prodávající potvrdí tuto skutečnost kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty, a to zprávou zaslanou na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl ve svém uživatelském účtu, případně v objednávce.

 

3.7      Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se před jejím odesláním seznámil (resp. že měl možnost se seznámit) s aktuálním zněním obchodních podmínek, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, že jim porozuměl a akceptuje je. Obchodní podmínky si kupující může z webového rozhraní vytisknout, případně stáhnout a uschovat v jím určeném úložišti.

 

3.8      S ohledem na charakter objednávky (vlastnosti zboží, objednávané množství, úhrnná kupní cena aj.) je prodávající oprávněn dle svého uvážení vyzvat kupujícího k dodatečnému potvrzení objednávky. S touto výzvou se prodávající obrátí na kupujícího telefonicky, případně prostřednictvím elektronické komunikace.

 

3.9      Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky kupujícímu ze strany prodávajícího (tzv. akceptací), a to prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu, případně v konkrétní objednávce.

 

3.10   Kupující při uzavírání kupní smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, mobilní data či telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. KUPNÍ CENA, SPLATNOST A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1      Ceny uváděné u zboží jsou konečné, včetně zákonné výše DPH a všech případných dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Ceny dopravy a platby jsou uváděny jako samostatné položky objednávky při jejím odesílání a nejsou započítány do cen zboží, které jsou uváděny ve webovém rozhraní obchodu.

 

4.2      Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží dohodnutou v potvrzení (akceptaci) objednávky včetně nákladů na zabalení a dopravu zboží (dále jen „kupní cena“), a to jednou z následujících forem platby:

 

  • Platba předem převodem na účet: kupní cenu uhradí kupující na základě výzvy k úhradě, kterou mu prodávající zašle spolu s potvrzenou objednávkou. K odeslání zboží dojde až po jeho úhradě a naskladnění.
  • Platba na dobírku prostřednictvím kurýra či poskytovatele poštovních služeb: kupní cenu uhradí kupující v hotovosti při převzetí zboží. Cena dobírky je zahrnuta do ceny dopravného, přičemž výše této částky může být v budoucnu měněna v souvislosti se změnami cenových podmínek třetích stran.
  • Platba online prostřednictvím platební karty: Po zvolení možnosti platby online platební kartou bude kupující po dokončení své objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní údaje potřebné k úspěšnému odeslání platby dle instrukcí tam uvedených. Prodávající nemá přístup k citlivým údajům, které kupující během provádění platby na server zadá, a ze strany prodávajícího tak nebude docházet k jakémukoli shromažďování citlivých údajů zadávaných v souvislosti s prováděním platby. Po ověření platnosti zadaných údajů dojde k potvrzení objednávky a expedici zboží bez zbytečného odkladu.
  • Platba bonusovými body v rámci věrnostního programu v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami věrnostního programu

 

4.3      V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením přiděleného variabilního symbolu platby. Ke splnění závazku kupujícího uhradit kupní cenu dojde okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.4      Prodávající je dle svého uvážení oprávněn, a to zejména v případech, kdy ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle ustanovení odst. 3.8 těchto obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.

 

4.5      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí se zasláním účtenky za zakoupené zboží elektronickou cestou, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl ve svém uživatelském rozhraní, případně ve specifikaci své objednávky.

 

4.6      Registrovaným zákazníkům – poskytovatelům zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), podnikatelům podnikajícím ve zdravotnictví a osobám, které vyvíjejí odbornou veterinární činnost podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), je umožněno nakupovat na fakturu se splatností 14 kalendářních dnů. Faktura je vystavena současně s expedicí zboží a je přiložena k zásilce. Zákazníci s registrovanou e-mailovou adresou obdrží fakturu též v elektronické podobě do své e-mailové schránky. V pochybnostech si prodávající vyhrazuje právo rozhodnout, zda konkrétnímu kupujícímu umožní nákup zboží podle tohoto odstavce.

 

5. MÍSTO DODÁNÍ A CENA DOPRAVY

 

5.1      Zboží zakoupené ve webovém rozhraní obchodu je možné doručit prostřednictvím dopravce na jakoukoli adresu na území České republiky.

 

5.2      Cena a způsoby dopravy na území České republiky:

 

5.2.1. V případě objednávek o celkové hodnotě 2.000,- Kč bez DPH a více má kupující dopravu ZDARMA – hradí pouze případnou cenu zpoplatněného způsobu platby. Cena dopravy objednávek o celkové hodnotě pod 2.000,- Kč bez DPH je účtována následovně:

 

            PPL                                         99,- Kč

            Česká pošta                        110,- Kč

           

5.3      Je-li z důvodů na straně kupujícího nutné provést opakované doručení, případně doručení jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen nést náklady spojené s opakovaným doručením zboží, respektive náklady spojené s náhradním způsobem doručení.

 

6. EXPEDICE A DODACÍ PODMÍNKY

 

6.1      Prodávající vyřizuje všechny objednávky obratem a zboží expeduje v co nejkratším termínu. Termín expedice zboží však může být různý v závislosti na aktuálním množství naskladněného zboží. Orientační termíny expedice mohou být uvedeny na stránkách prodávajícího, avšak v takovém případě jsou pouze informativního charakteru. Konkrétní předpokládaný termín expedice sdělí prodávající kupujícímu na základě dotazu učiněného telefonicky či písemně elektronickou cestou.

 

6.2      Dodávka zboží je realizována v pořadí určeném podle příjmu jednotlivých objednávek, a to do vyčerpání zásob. V důsledku velkého množství nových objednávek může být některé zboží dodáno formou další zásilky v pozdějším termínu ode dne obdržení objednávky. O této skutečnosti prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informuje.

 

6.3      V některých případech se doba dodání může prodloužit z příčin nezávislých na vůli prodávajícího (např. výpadek skladových zásob u dodavatele, nečinnost třetích stran apod.). O těchto skutečnostech prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informuje.

 

6.4      Kupující je povinen zboží převzít v místě, které je uvedeno v potvrzení objednávky, jež mu bylo zasláno prodávajícím. V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží do 30 dnů ode dne, kdy tak mohl učinit poprvé, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s expedicí zboží.

 

6.5      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat na místě reklamační protokol. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňuje veškeré podmínky a náležitosti sjednané ve smlouvě či stanovené zákonem, v důsledku čehož na pozdější reklamace týkající se porušení obalu zásilky nebude brán zřetel. Shledá-li kupující, že obaly zboží vykazují známky možného vniknutí či jiného neoprávněného zacházení, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

7.1      Kupující-spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu. Je-li předmětem koupě dle kupní smlouvy několik druhů zboží či dodání několika částí, počíná tato lhůta běžet ode dne převzetí poslední části dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě podle věty první. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení o smlouvy, jenž je přílohou těchto obchodních podmínek a který je dostupný v patičce hlavní strany e-shopu. Odstoupení od smlouvy kupující zašle na adresu ArgoMed a.s., K Arconu 70, 252 01 Jažlovice - Říčany, případně na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@argomed.cz

 

7.2      Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že postupem podle odstavce 7.1 těchto obchodních podmínek nelze v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku odstoupit mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, dále od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, či od smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

 

7.3      V případě odstoupení od kupní smlouvy podle článku 7.1 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší a zboží musí být prodávajícímu vráceno ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží zasílá kupující na adresu ArgoMed a.s., K Arconu 70, 252 01 Jažlovice – Říčany. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i tehdy, nemůže-li být zboží vzhledem ke svému charakteru navráceno obvyklou poštovní cestou.

 

7.4      V případě odstoupení od kupní smlouvy podle článku 7.1 těchto obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, které od něj přijal, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Bude-li s tím kupující souhlasit a nevzniknou-li tím kupujícímu další náklady, lze peněžní prostředky navrátit i jiným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující vrátí poskytnuté zboží.

 

7.5      Vznikne-li v důsledku jednání kupujícího škoda na zboží, které je předmětem koupě dle kupní smlouvy, od níž kupující v souladu s odstavcem 7.1 těchto obchodních podmínek odstoupil, je prodávající oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu takové škody oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

7.6      Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy kdykoli do doby převzetí zboží kupujícím, nehledě na skutečnost, zda se jedná o kupní smlouvu uzavřenou s kupujícím – spotřebitelem či kupujícím – podnikatelem. V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího je prodávající povinen vrátit bez zbytečného odkladu kupujícímu kupní cenu zboží, a to formou bezhotovostního převodu na účet určený kupujícím, byla-li jím v mezidobí již kupní cena uhrazena.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

 

8.1      Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího z vadného plnění je založeno i později vzniklou vadou, pokud tato je způsobena porušením povinnosti prodávajícího.

 

8.2      Kupující je povinen zboží co nejdříve po jeho převzetí prohlédnout, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a případné nedostatky či zjištěné vady bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu za využití kontaktních údajů na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající poté sdělí kupujícímu možné postupy řešení problému.

 

8.3      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, tedy že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

8.3.1  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.3.2  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

8.3.4  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

8.4      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí

 

8.5      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí, není-li uvedeno jinak, a pokud nejde o:

 

                        8.5.1  vadu, pro kterou byla ujednána nižší cena zakoupeného zboží,

                        8.5.2  vadu vzniklou opotřebením zboží jeho obvyklým užíváním,

8.5.3  vadu použitého zboží, která odpovídá míře používání nebo opotřebení a kterou zboží mělo při převzetí věci kupujícím,

8.5.4  jiné vady, vyplývá-li to z povahy věci.

 

8.6      Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží vadou disponuje anebo pokud vadu sám způsobil.

 

8.7      Představuje-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy (tj. takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala), má kupující právo:

 

8.7.1  na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

8.7.2  na odstranění vady opravou věci,

8.7.3  na přiměřenou slevu z kupní ceny,

8.7.4  na odstoupení od smlouvy

 

8.8      Nepředstavuje-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

8.9      Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a vynaložení dostatečné péče zjistit. Neučiní-li tak, právo z vadného plnění kupujícímu nepřísluší. Stejné pravidlo se uplatní v případě skrytých vad zboží, které nebyly kupujícím oznámeny bez zbytečného odkladu poté, co mohly být kupujícím při vynaložení dostatečné péče zjištěny, nejpozději však do dvou let po převzetí zboží.

 

8.10   Kupující uplatňuje práva z vadného plnění u prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty či korespondenčně za využití kontaktních údajů a formulářů zveřejněných na webových stránkách prodávajícího. Učiní-li tak, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Prodávající následně sdělí kupujícímu přesný postup pro vyřízení reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající se zavazuje veškeré reklamace vyřídit bez zbytečného prodlení a informovat kupujícího o průběhu vyřizování reklamace.

 

8.11   Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to již při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

8.12   Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Náklady na přepravu zboží při uplatnění reklamace si hradí kupující sám.

 

8.13   Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

8.14   V případě oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

9.1      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

9.2      Kupující má právo obrátit se v případě sporu s prodávajícím na subjekt mimosoudního řešení sporů. Subjekt pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného zboží věcně příslušný, je:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

e-mail: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz

 

9.3      Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

10.1   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

10.2   Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

10.3   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu kupujícího a nezvolí-li kupující jiný režim, rovněž pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku obchodních podmínek není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

10.4   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, při vedení svého uživatelského účtu, při objednávce provedené v internetovém rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a zavazuje se bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

10.5   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající zmocnit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob ve smluvním vztahu s prodávajícím nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

10.6   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

10.7   Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 

10.8   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může žádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení. Kupující může rovněž žádat o nápravu vzniklého stavu. V takových případech se může jednat zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

10.9   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1   Pokud právní poměr založený na základě kupní smlouvy obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají smluvní strany, že se příslušný poměr řídí českým právem a případné řízení bude projednáno před obecnými soudy České republiky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva kupujícího z obecně závazných právních předpisů.

 

11.2   Stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, aplikuje se místo něho ustanovení, jehož smysl a účel se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatnost některého ustanovení obchodních podmínek nezakládá automaticky neplatnost jejich celého znění.

 

11.3   Prodávající archivuje kupní smlouvy včetně obchodních podmínek v elektronické podobě, přičemž tato data nejsou přístupná.

 

11.4   Kontaktní údaje prodávajícího: ArgoMed a.s., K Arconu 70, 252 01 Jažlovice - Říčany

 

 

V Praze dne 31.1.2018                                                                       

Zavolejte nám

323 630 630
(po - pá 8:00 až 17:00)

O společnosti

Jsme tam, kde jste vy