Zdravotnický materiál
Dezinfekce
Diabetologie
Zdravotnické potřeby
Eco Bio
Drogerie a kancelář
Akupunktura
Rodina
Hygienický program
Více
Kategorie

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.ARGOMED.CZ

platné od 1.11.2017

 

1. PŮSOBNOST VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK BONUSOVÉHO PROGRAMU

 

1.1          Tyto VOP upravují podmínky věrnostního programu e-shopu www.argomed.cz a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi e-shopem a kupujícím, je-li kupující účastníkem věrnostního programu. Registrací přes webové rozhraní internetového obchodu www.argomed.cz dává kupující najevo, že si je vědom skutečnosti, že tyto VOP tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi ním a prodávajícím a že smluvní ujednání uvedená v těchto VOP budou aplikována v rámci smluvního vztahu mezi ním a prodávajícím založeného účastí kupujícího ve věrnostním programu.

 

1.2          Samotné uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu se řídí ustanoveními všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.

 

2. DEFINICE

 

2.1          Věrnostním programem se rozumí bonusový program prodávajícího, v rámci kterého kupující sbírají za podmínek stanovených těmito VOP bonusové body za využívání vybraných služeb prodávajícího (tj. za nákupy prostřednictvím webového rozhraní obchodu), které mohou posléze využít k (částečné) úhradě ceny dalších nákupů.

 

2.2          Prodávajícím se rozumí společnost ArgoMed a.s., IČO: 27643689, se sídlem Juarézova 1071/17, Praha 6, 160 00, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 11446

 

2.3          Internetovým obchodem či e-shopem se rozumí internetový obchod na webové adrese www.argomed.cz

                              

2.3          VOP se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky věrnostního programu internetového obchodu www.argomed.cz

 

2.4          Kupujícím se rozumí osoba, které v souladu s těmito VOP vzniká účast ve věrnostním programu prodávajícího.

 

3. ÚČAST VE VĚRNOSTNÍM PROGRAMU

 

3.1          Účast ve věrnostním programu vzniká registrací kupujícího do uživatelského rozhraní internetového obchodu v souladu s jeho všeobecnými obchodními podmínkami, tedy vytvořením uživatelského účtu kupujícího. Na základě této registrace vznikne kupujícímu jeho účet ve věrnostním programu.

 

3.2          Účast ve věrnostním programu je podmíněna uvedením e-mailové adresy kupujícího. Prodávající se zavazuje užívat tento údaj v souladu s ustanoveními článku 10 všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu.

 

3.3          Účast ve věrnostním programu zaniká zrušením registrovaného uživatelského účtu kupujícího prostřednictvím uživatelského rozhraní internetového obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit věrnostní program jako celek – v takovém případě poté účast ve věrnostním programu zaniká též jeho celkovým zrušením. Prodávající má rovněž právo zrušit registrovaný uživatelský účet kupujícího za podmínek stanovených ve všeobecných obchodních podmínkách internetového obchodu. V případě zániku účasti kupujícího ve věrnostním programu nemá kupující právo na proplacení nevyužitých bonusových bodů a nemá ani právo vyměnit bonusové body za peníze.

 

4. BONUSOVÉ BODY

 

4.1          Kupujícímu registrovanému ve věrnostním programu jsou za využívání vybraných služeb prodávajícího na jeho účet ve věrnostním programu přičítány bonusové body podle klíče uvedeného níže v těchto VOP.

 

4.2          Za každých 1.000 Kč za nákup zboží nebo využití vybraných služeb prodávajícího se kupujícímu na jeho účet ve věrnostním programu načte 1 bod.

 

4.3          Podmínkou pro přičtení bonusových bodů je úhrada zakoupeného zboží v plném rozsahu.

 

4.4          Prodávající může jednorázově přidělit kupujícímu bonusové body nad rámec odstavce 4.2, a to zejména v rámci akčních nabídek, nenadálých situací, změny podmínek věrnostního programu, vyřizování reklamací apod.

 

4.5          Bonusové body se na účet kupujícího ve věrnostním programu načtou až po uhrazení plné výše kupní ceny objednaného zboží a připsání platby na účet prodávajícího.

 

4.6          Kupující nemá právo na proplacení nevyužitých bonusových bodů a nemá ani právo vyměnit bonusové body za peníze.

 

5. VYUŽITÍ BONUSOVÝCH BODŮ

 

5.1          Bonusové body, které kupující získal a které mu byly připsány na jeho účet ve věrnostním programu, je kupující oprávněn využít následujícími způsoby:

 

  • K úhradě cen zakoupeného zboží v internetovém obchodě www.argomed.cz dle volného výběru. Bonusové body může kupující využít pouze na úhradu zboží zakoupeného jeho osobou (případně i jinou osobou jednající za kupujícího) na jeho účet.
  • K výměně za kosmetické produkty dle aktuální zvláštní nabídky prodávajícího. Informace o produktech, které mohou být za bonusové body vyměněny, poskytne prodávající na webových stránkách internetového obchodu. Tato nabídka platí vždy nejdéle do vyčerpání zásob. Prodávající si vyhrazuje právo nabídku jednostranně měnit.
  • K výměně za poukázky Ticket / Gastro Pass v hodnotě získaných bonusových bodů. Poukázky budou prodávajícím po vzájemné dohodě zaslány na adresu kupujícího, kterou uvede ve svém uživatelském rozhraní, při finalizaci objednávky, případně na jinou adresu, již kupující prodávajícímu sdělí.

 

5.2          Kupující může využít k úhradě ceny zakoupeného zboží buďto všechny nasbírané bonusové body najednou, nebo jen i jejich část. Při využití bonusových bodů se má za to, že 1 bonusový bod = 1,- Kč.

 

5.3          Platnost bonusových bodů je dva roky ode dne jejich připsání na účet kupujícího ve věrnostním programu.

 

5.4          Bonusové body jsou nepřenosné na jinou osobu.

 

6. OCHRANA A UCHOVÁNÍ DAT

 

6.1          Prodávající je oprávněn evidovat a zpracovávat pro svoji potřebu údaje o kupujícím získané v souvislosti s jeho účastí na bonusovém programu a využívání vybraných služeb prodávajícího, pocházející jak od kupujícího samotného, tak od třetích osob.

 

6.2          Ostatní podmínky zpracování dat a osobních údajů se řídí ustanoveními všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu.

 

7. APLIKOVATELNÉ PRÁVO, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

7.1          Pro tyto VOP a veškeré právní poměry mezi prodávajícím a kupujícím platí právní řád České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

7.2          V případě, že některé z ustanovení těchto VOP se stane neplatným či neúčinným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto VOP

 

7.3          Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP jednostranně změnit. Tato změna bude kupujícímu oznámena na e-mail, který uvedl při registraci do uživatelského rozhraní internetového obchodu. V případě, že kupující nebude s provedenou změnou podmínek souhlasit, má právo zrušit svůj registrovaný uživatelský účet. I v takovém případě platí, že kupující nemá právo na proplacení nevyužitých bonusových bodů a nemá ani právo vyměnit bonusové body za peníze.

 

V Praze dne  1.11.2017

Zavolejte nám

323 630 630
(po - pá 8:00 až 17:00)

O společnosti

Jsme tam, kde jste vy